Daily Archives

16/12/2020

News

ชป.แจงฝายทดน้ำพุมดวง จ.สุราษฎร์ฯ อยู่ระหว่างออกแบบ ย้ำชัดไม่กระทบนิเวศท้ายน้ำ

16/12/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวสุราษฎร์ธานีร้องเรียนโครงการเขื่อนกั้นแม่น้ำพุมดวง ก่อนทำการก่อสร้างไม่ปรากฏแบบแปลนฝายทดน้ำหรือคันกั้นแม่น้ำพุมดวง ทั้งยังไม่มีการศึกษาผลกระทบยังรอบด้าน ขาดการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งครอบคลุมประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่แท้จริง นั้น นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ชี้แจงกรณีนี้ว่า ลุ่มน้ำคลอง พุมดวง ในสภาพปัจจุบันมีการใช้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บริเวณต้นน้ำถูกใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น ด้วยสภาพของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับระดับน้ำในคลองมีปริมาณน้อยลง ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น ทำให้ไม่เพียงพอใช้ตลอดทั้งปี กรมชลประทาน จึงได้วางแผนงานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำกั้นคลองพุมดวง บริเวณสถานีสูบน้ำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกรมชลประทาน…