News

มกอช.​ ดันฟาร์มไก่ไข่สู่มาตรฐานบังคับ เปิดทางการค้าไข่ไก่ตลาดต่างประเทศ

24/12/2020

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทย ต้องสร้างความเชื่อมั่น และเฝ้าระวังควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพไข่ไก่​ รวมถึงการจัดการตลาดภายในประเทศ​ และการเปิดตลาดการค้าไข่ไก่ในต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมการจัดการฟาร์มไก่ไข่ที่เลี้ยงไก่ไข่เพื่อการค้า จำนวนตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป​ เพื่อยกระดับการปฏิบัติทางการเกษตรสำหรับฟาร์มไก่ไข่ ให้ได้ไข่ไก่ที่ปลอดภัย​ มีคุณภาพเหมาะสมในการนำไปบริโภคเป็นอาหาร รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตของฟาร์มไก่ไข่ในประเทศ​
ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ออกประกาศ​ เรื่อง​ กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร​ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่​ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร​ พ.ศ.2551 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์​ พ.ศ.2562 โดยกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร​ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่​ มาตรฐานเลขที่​ มกษ.6909-2562 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป​ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาฟาร์มไก่ไข่ให้เป็นที่ยอมรับในการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ และต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร​ สำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (มกษ.6909-2562) เป็นมาตรฐานบังคับ

นายพิศาล​ พงศาพิชณ์​ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ​ (มกอช.)​ กล่าวว่า​ สำหรับกฎกระทรวงดังกล่าว​ จะมีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ โดยฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ตั้งแต่จำนวน 100,000 ตัวขึ้น​ไป​ ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ตั้งแต่จำนวน 1,000 ถึง 99,999 ตัว ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด​ 5​ ปี​ นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)​ ซึ่งหากผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตาม จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย
อย่าไรก็ดี มกอช.​ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำมาตรฐานบังคับดังกล่าวไปสู่ผู้ปฏิบัติ​ จึงจัดสัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ (มกษ.6909-​2562)​ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว​ มีความรู้​ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง​ โดยมี​ผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่จากทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์​ เข้าร่วมสัมมนา​ ณ​ โรงแรมทีเค​ พาเลซ แอนด์​ คอนเวนชั่น​ กรุงเทพฯ
เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่​ (มกษ.6909-​2562)​ หลักเกณฑ์​ เงื่อนไขการตรวจประเมินสถานประกอบการ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ​ การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับสำหรับฟาร์มไก่ไข่ การควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังตามมาตรฐานสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ยังมีหน่วยบริการเคลื่อนที่​สำหรับให้คำปรึกษา รวมทั้งบริการรับคำขอเพื่อออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต​และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ให้สามารถดำเนินการขอใบรับรองได้ทันในวันที่กำหนด รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานบังคับต่อไป

“ทั้งนี้ ผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ผ่านระบบ TAS-License โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://tas.acfs.go.th หรือผ่านเว็บไซต์ของ มกอช. www.acfs.go.th รวมทั้งยื่นคำขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ที่ กรมปศุสัตว์ หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจาก มกอช.” เลขาธิการ มกอช. กล่าวทิ้งท้าย

No Comments

    Leave a Reply