Daily Archives

29/08/2020

PR NEWS

ปล่อยคาราวาน Thai – Denmark Sale Blitz

29/08/2020

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายธีระ เพลินสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายตลาดและการขาย และนายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนังาน อ.ส.ค. ภาค เหนือตอนล่าง พร้อมด้วยผู้ […]…