PR NEWS

BNK48 เป็นพรีเซนเตอร์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ร้าน THAI-DENMARK MILK LAND

29/08/2020

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีการแถลงข่าวเปิดตัวศิลปิน BNK48เป็นพรีเซนเตอร์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ร้าน THAI-DENMARK MILK LAND
พร้อมด้วยนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply