Daily Archives

23/08/2020

News

น้ำหลากในแม่น้ำยมจังหวัดแพร่ ไหลมาถึงจังหวัดสุโขทัย ส่งผลระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

23/08/2020

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมตอนบนในเขตจังหวัดแพร่มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่น้ำจากเมืองแพร่ไหลไปถึงจังหวัดสุโขทัยแล้ว ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเมืองสุโขทัยเพิ่มสูงขึ้น กรมชลประทาน เร่งผันน้ำบางส่วนเข้าสู่ทุ่งบา […]…