Daily Archives

02/08/2020

News

ชป.ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าช่วยเหลือประชาชนหลายพื้นที่ หลังได้รับผลกระทบจากพายุ “ซินลากู”

02/08/2020

เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ซินลากู” ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนต […]…