News

ชป.เผยโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ คืบหน้าแล้วกว่า 54%

02/08/2020

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในโครงการตามแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำและป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำของกรมชลประทาน ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 54 ของแผนการดำเนินงานทั้งหมด

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลการเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีผลงานความก้าวหน้าคิดเป็นประมาณร้อยละ 54 ของแผนงานทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นผลงานการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง ผลงานรวมคิดเป็นร้อยละ 58 ของแผนงาน งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,500 เมตร มีผลงานความก้าวหน้าในการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 28 ของแผนงาน และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 10,472.683 เมตร มีผลงานการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 97 ของแผนงาน

สำหรับผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด ผลงานการก่อสร้างภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 51 ของแผนงาน งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 13,600 เมตร ผลงานการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 69 ของแผนงาน และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,024 เมตร มีผลงานการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 29 ของแผนงาน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการเร่งรัดติดตามการก่อสร้างในทุกสัญญามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยพบปัญหาอุปสรรคในแต่ละสัญญาทั้ง 4 สัญญามีความแตกต่างกันออกไป อาทิ การขุดเจอโพรงถ้ำใต้ดินขนาดใหญ่ การขุดเจอธารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาปัญหาเป็นรายกรณีไป

No Comments

    Leave a Reply