News

รองฯชูชาติ เร่งรัดงานขุดคลองระบายน้ำ บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช 

07/08/2022

กรมชลประทาน เดินหน้าขุดคลองระบายน้ำ ลดผลกระทบและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเมืองนครศรีธรรมราช

บ่ายวันนี้ (7 ส.ค.65) นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 15 นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 นายพิทักษ์พงษ์  ติ๊บแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้างานขุดคลองระบายน้ำสาย 3 ที่สามารถระบายน้ำได้ในอัตรา 750 ลบ.ม./วินาที และงานขุดคลองระบายน้ำสาย 1 สามารถระบายน้ำได้ในอัตรา 650 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะช่วยตัดยอดน้ำหลากในคลองท่าดีให้ไหลลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ จะช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ 90 ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบล ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง คิดเป็นครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 32,253 ครัวเรือน รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในฤดูแล้งได้มากถึง 5.50 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในการนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถใช้ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับชาวเมืองนครศรีธรรมราชได้อย่างยั่งยืนต่อไป

No Comments

    Leave a Reply