PR NEWS

เปิดกิจกรรมไทย-เดนมาร์ค ออนไลน์ ไลฟมิลค์สิค เฟสติวัล2020

29/08/2020

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมไทย-เดนมาร์ค ออนไลน์ ไลฟมิลค์สิค เฟสติวัล2020พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วม LIVE ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : Thai-Denmark Fan Club ณ Interactive Studio (Media Vision) ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply