News

ชป.สั่งเข้มมาตรการป้องกันโควิด หลังพบผลวิศวกรในสังกัดเป็นบวก

22/12/2020

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังจากที่กรม​ชลประทาน​พบวิศวกรในสังกัด​กองพัฒนา​แหล่ง​น้ำ​ขนาดกลาง และได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 หลังจากเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้รายงานไปยังกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว

กรมชลประทาน ได้วางมาตรการแนวทางในการป้องกัน โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเข้ารับการรักษาตัวที่สถานพยาบาล และแสดงรายละเอียดการเดินทางและการสัมผัสติดต่อกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในสังกัดส่วนวิศวกรรม และสังกัดกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้สั่งการให้ทุกคนไปตรวจหาเชื้ออย่างเร่งด่วนแล้วเช่นกัน ให้กักตัวปฏิบัติงานที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน รวมทั้งสั่งปิดอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ 14 ชั้น เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเมื่อเวลา 11.00 น. และ 13.30 น. และปิดอาคารต่อเนื่องเป็นเวลา 2 วัน (22-24 ธ.ค. 63)

ทั้งนี้ กรมชลประทนได้จัดทำประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยรักษาการอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ สั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงและให้ผู้มีความเสี่ยงสูงปฏิบัติงานที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กรมชลประทาน ได้ประสานรถตรวจสอบโรคเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจหาเชื้อสำหรับบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

สำหรับไทม์ไลน์เบื้องต้นของผู้ติดเชื้อพบว่า

        – วันที่ 13 ธ.ค. 63 เดินทางไปรับประทานอาหารที่จังหวัดสมุทรสาคร

        – วันที่ 14  ธ.ค. 63 มาทำงานที่กรมชลประทาน สามเสน ตามปกติ  เดินทางไปโฮมโปร แถว Union mall  ลาดพร้าว แล้วกลับที่พัก

        – วันที่ 15 -17 ธ.ค. 63 มาทำงานที่กรมชลประทานตามปกติ เลิกงานกลับที่พัก

        – วันที่ 18 ธ.ค. 63 มาทำงานที่กรมชลประทานตามปกติ เลิกงานเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษ  โดยรถยนต์ส่วนตัวกับพี่สาว

        – วันที่ 19 ธ.ค. 63 เดินทางถึงศรีสะเกษ (อยู่บ้านทั้งวัน)

        – วันที่ 20 ธ.ค. 63 กลับไปเลือกตั้ง อบจ. ศรีสะเกษ (หน่วยเลือกตั้ง ขุนหาร)  ตอนเย็นเดินทางกลับ กทม. โดยรถยนต์ส่วนตัว

        – วันที่ 21 ธ.ค. 63 มาทำงานที่กรมชลประทาน สามเสน ตามปกติ ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (ไม่แสดงอาการ)

         – วันที่ 22 ธ.ค.63 ได้รับแจ้งผลการตรวจเป็นบวก (พบเชื้อ)

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดตลอดมา และจะเร่งพิจารณาแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป

No Comments

    Leave a Reply