News

กรมชลประทาน นำคณะ คชก. ลงพื้นที่สำรวจโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก อ.เด่นชัย จ.แพร่

22/12/2020

วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายชัยพงษ์ สุขยากร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 และนายไพโรจน์ วงศ์สูง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม นำคณะ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับฟังบรรยายสรุป และลงพื้นที่สำรวจโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก จังหวัดแพร่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก จังหวัดแพร่ โดยมีกำหนดการประชุมเพื่อพิจารณารายงานฯ ในวันที่ 22 มกราคม 2564 นี้

สำหรับพื้นที่อำเภอเด่นชัย ขาดแคลนน้ำเนื่องจากถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่ที่สูงและไกลจากแหล่งน้ำ บางพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำทุกปี โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก จึงเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำฯ ที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในการทำเกษตรกรรม เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค และบริโภคของราษฎร ตลอดจนสัตว์เลี้ยง และเพื่อควบคุมปริมาณน้ำหลาก บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ กรมชลประทานจึงได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม โดยโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก มีพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก ในส่วนของป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) เกินกว่า 500 ไร่ จึงอยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้น โดยมีรายได้เสริมจากการทำประมงน้ำจืด และผลผลิตจากการเพาะปลูกที่ได้ผลดีขึ้น รวมถึงลดความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำต้นทุนในฤดูแล้งอีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply