News

ชป.จัดปัจฉิมนิเทศจับมือทุกภาคส่วนเดินหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย

10/02/2021

กรมชลประทาน จับมือทุกภาคส่วนเดินหน้าผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ.เมือง จ.เลย จัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ อ.เมืองเลย เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับราษฎรได้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปี ด้วยการพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำลาย ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพราะพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด ทั้งยังเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(โซน C) เกิน 50 ไร่ แต่ไม่เกิน 500 ไร่ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อนนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งกรมป่าไม้ ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบการพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป โดยในส่วนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการจัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับท้องถิ่นครบแล้ว 3 ครั้ง

สำหรับในวันนี้ (10  กุมภาพันธ์ 2564) จะเป็นการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล องค์กรภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการฯ และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อนำเสนอและรับฟังผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ศึกษาโครงการฯและทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประมวลผลพัฒนาโครงการฯให้ตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

No Comments

    Leave a Reply