News

ชป.ติดเครื่อง“โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์”หลัง คชก.พิจารณา

08/05/2021

กรมชลประทาน พร้อมเดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ หลังคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) เห็นควรให้กรมชลประทานปรับปรุงรายงานให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และเป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ที่ต้องเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ตามนโยบายของรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ จึงได้ทำการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด และนำเสนอต่อ คชก. จนได้รับการพิจารณาเห็นควรให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป นับว่าโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของรัฐบาล ที่จะช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญสำหรับสนับสนุนการเกษตรในฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ทั้งยังช่วยบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัยพื้นที่ด้านท้ายน้ำทั้งสองฝั่งของลำน้ำปาด ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดงต้นผึ้ง ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 86 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับประชาชนในพื้นที่  มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 73,640 ไร่ มีราษฎรได้รับประโยชน์ประมาณ 9,587 ครัวเรือน

อนึ่ง กรมชลประทาน จะดำเนินโครงการฯให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนดขึ้นทุกขั้นตอน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดินหน้าโครงการฯ ให้สำเร็จ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการฯมากที่สุด และให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน

No Comments

    Leave a Reply