Daily Archives

27/05/2021

News

ชป.ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ช่วยเกษตรกรแปลงใหญ่เผือกหอม จ.สระบุรี

27/05/2021

กรมชลประทาน ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ช่วยเหลือเกษตรกรแปลงใหญ่เผือกหอม หลังมีฝนตกในพื้นที่น้อยลง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร ตาม […]…