Daily Archives

21/05/2021

News

กรมชลประทาน เตรียมพร้อมซักซ้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลาก พร้อมวางมาตรการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21/05/2021

บรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำต่างๆ  อาทิ โขง เลย ชี มูล เป็นต้น ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การกำกับของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้(21 พ.ค. 64) ที […]…