Daily Archives

18/05/2021

News

เกษตรฯ ร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานเกลือทะเลไทย สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

18/05/2021

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวถึง การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานเกลือทะเลของประเทศไทยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษ […]…