Daily Archives

11/05/2021

News

ชป.วางแผนปลูกข้าวนาปี เน้นใช้น้ำฝนเป็นหลัก

11/05/2021

กรมชลประทาน เชิญชวนเกษตรกรปลูกข้าวนาปี หลังปริมาณฝนตกเป็นไปตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการป้องกันอุทกภัยและการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤ […]…