Daily Archives

26/05/2021

News

ศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน (ศชช) ที่สงขลาทำไมเกษตรกรจึงใช้ชีวภัณฑ์กันน้อยมาก”

26/05/2021

ตามไปดู ศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน (ศชช) ที่สงขลา แนวคิดการจัดตั้ง ศชช. บนคำถามที่ว่า “ทำไมเกษตรกรจึงใช้ชีวภัณฑ์กันน้อยมาก” เมื่อลงสำรวจชุมชนก็ไม่ค่อยเจอการใช้ ก็ได้พบประเด็นว่า เวลาเกษตรกรจะใช้สั […]…