News

ซีพีเอฟ รับโล่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

29/09/2021

วันนี้ (29 กันยายน 2564) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 (Human Right Awards 2021) ซึ่งมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากนายกรัฐมนตรีในฐานะ “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น” ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีความโดดเด่นในเรื่องการนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนใช้ในการดำเนินการอย่างรอบด้าน

รมว.ยุติธรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และขอบคุณทุกองค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ขอเป็นกำลังใจให้พยายามขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆ

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า ซีพีเอฟ มีความมุ่งมั่นนำหลักสิทธิมนุษยชนสากลมาใช้บูรณาการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยให้ความสำคัญกับพนักงาน ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนมีการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งยังส่งต่อและส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจตลอดจนเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานมีหลักปฏิบัติที่ดีเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

“เพราะพนักงานคือฮีโร่ …ซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัยที่ต้องร่วมรักษาความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศ และพนักงานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลิตอาหาร…ในสถานการณ์โรคระบาด พนักงานทุกคนคือผู้เสียสละที่ออกมาทำงานเพื่อส่วนรวม ดังนั้น ซีพีเอฟต้องสร้างความมั่นใจให้ทุกคนมีความปลอดภัย และมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน” นายประสิทธิ์ กล่าวในโอกาสที่ซีพีเอฟรับรางวัลในวันนี้

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ร่วมคัดเลือกองค์กรที่รับรางวัล โดยใช้หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และมอบรางวัลให้องค์กรที่เป็นต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้องค์กรต่างๆ นำไปปรับใช้และต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป./

No Comments

    Leave a Reply