Daily Archives

08/09/2021

News

สวพ.5 ชู“นาคูโมเดล  ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยเกษตรกรเมืองเก่า 

08/09/2021

สวพ.5ชู“นาคูโมเดล” ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยและยั่งยืนระดับชุมชนยกระดับราคาและคุณภาพการผลิตผักปลอดภัยของเกษตรกรเมืองเก่าให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด   นายก้องกษิต   สุวรรณวิหค     ผู้อำนว […]…