News

เกษตรฯ สานต่อโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562

21/05/2019

กรมวิชาการเกษตร  สานต่อโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562 เตรียมพร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับแจกจ่ายเกษตรกรกว่า 70,000 รายทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล

นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” และโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ทั้ง 17 ศูนย์ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการฯ จำนวน 70,000 ราย กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล โดยได้ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิชาการของกรมวิชาการเกษตรผ่านโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” ในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาและน้อมนำองค์ความรู้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ได้รับไปปรับใช้กับพื้นที่เกษตรของตนเองได้อย่างเหมาะสม

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 กรมวิชาการเกษตรได้สานต่อโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” โดยได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับแจกจ่ายเกษตรกรในโครงการฯ 70,000 รายทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการเพาะปลูกสำหรับบริโภคในครัวเรือน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้จัดเตรียมไว้ในปีนี้ประกอบไปด้วย กวางตุ้งต้น กะเพรา คะน้าใบ พริกขี้หนู แตงกวา ผักบุ้งจีน มะเขือเทศ มะเขือยาว มะละกอ โมโรเฮยะ ถั่วฝักยาว ถั่วเขียว และข้าวโพดเทียน

No Comments

    Leave a Reply