Daily Archives

23/09/2021

News

กรมชลฯ เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้น

23/09/2021

กรมชลประทาน พร้อมรับมือน้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยา สั่งจับตาเฝ้าระวังสถานการณ์ 24 ชั่วโมง ประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องแล้ว นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลป […]…