Daily Archives

24/09/2021

PR NEWS

เยี่ยมชมกิจการองค์การเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

24/09/2021

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์ […]…