Daily Archives

03/09/2021

News

สภาเกษตรกรเสนอ “ท้ายน้ำทำนาก่อน ไม่มีน้ำทำนารับชดเชยด้วย”

03/09/2021

นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้พิจารณาหามาตรการช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรปลายน้ำ […]…