Daily Archives

14/09/2021

News

มกอช. ประชุมวิชาการกับ SENASICA ดันสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารของไทยสู่เม็กซิโก

14/09/2021

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานการประชุมทางวิชาการร่วมกับสำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและคุณภาพของการเกษตรและอาหารของเม็กซิโก (SENA […]…