News

ชป.เร่งช่วยเหลือชาวนาพูน เดินหน้าโครงการก่อสร้างฝายบ้านนาปลากั้ง จ.แพร่ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

29/01/2021

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาปลากั้งก่อสร้างด้วยงบประมาณ 30,000,00 บาท ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ใช้การไม่ได้ ถูกทิ้งร้าง นั้น

นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน ชี้แจงว่า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาปลากัง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดยจังหวัดแพร่มอบหมายให้โครงการชลประทานแพร่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องดำเนินการส่งมอบโครงการดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ตาม พ.ร.บ. การกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

สำหรับกรณีปัญหาการใช้งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งใช้น้ำต้นทุนจากลำห้วยแม่สินลำน้ำสาขาย่อยของแม่น้ำยม แต่เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบริเวณสถานีสูบน้ำ มีปริมาณที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี ประกอบกับฝายกั้นน้ำชั่วคราวตามโครงการ PEA ร่วมประชารัฐรักษ์น้ำ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ก่อสร้างไว้ในปี 2561 ถูกกระแสน้ำพัดสร้างความเสียหายจนไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนให้กับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดังกล่าวได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน จึงขอชะลอการรับถ่ายโอนภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำดังกล่าวไว้ก่อน และขอให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายถาวรทดแทนฝ่ายชั่วคราวบริเวณจุดที่ได้รับความเสียหาย เพื่อเก็บกักเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาปลากั้ง

กรมชลประทานได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการฝายบ้านนาปลากั้งไว้แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านสำรวจ-ออกแบบ ก่อนจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งวางแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน โดยโครงการชลประทานแพร่ ได้ประสานไปยังศูนย์บริหารเครื่องจักกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ให้เร่งเข้าไปดำเนินการขุดลอกบริเวณจุดที่ตื้นเขินมีตะกอนดินทับถม เพื่อให้ท่อสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถสูบน้ำได้ นอกจากนี้ ยังได้ประสานไปยังกลุ่มผู้ใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน(ในความดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ) ที่ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของจุดสถานีสูบน้ำฯ ให้ระบายน้ำลงลำห้วยแม่สินเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะเร่งรัดโครงการฝายบ้านนาปลากั้งทดแทนฝายชั่วคราว เพื่อให้มีน้ำตันทุนสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาปลากั้ง หากโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะได้หารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน รับมอบตามภารกิจถ่ายโอนฯ นำไปดูแลรักษา และสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อไป

 

No Comments

    Leave a Reply