Daily Archives

04/01/2021

News

ชป.ย้ำบริหารจัดการน้ำตามแผนให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้

04/01/2021

เปิดศักราชใหม่ปี 2564 กรมชลประทาน เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งอย่างต่อเนื่อง ย้ำน้ำกินน้ำใช้ ในเขตชลประทานต้องไม่ขาดแคลน ในขณะที่ภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ ตามนโยบายของ     ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังจากเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ว่า สถานการณ์น้ำปัจจุบัน (3 ม.ค.64) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น…