Daily Archives

13/01/2021

PR NEWS

การติดตั้งเครื่องบรรจุนม ยูเอชที สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้

13/01/2021

นางสาวมนัญญา   ไทยเศรษฐ์    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเครื่องบรรจุนม ยูเอชที ของโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ โดยมี นายชาตรี จันทร์วีระ […]…