Daily Archives

19/01/2021

News

โครงการคนละครึ่งจะเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมในวันที่ 20 มกราคม 2564

19/01/2021

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะนำสิทธิที่เหลือของโครงการคนละครึ่งและโครงการคนล […]…