Daily Archives

05/01/2021

News

ชป.เดินหน้าพัฒนาแก้มลิงหนองฝายฯ จังหวัดมหาสารคาม หวังเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้น

05/01/2021

กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาขุดลอกแก้มลิงและขยายพื้นที่เก็บกักน้ำทั่วประเทศ สนองนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หวังเก็บกักน้ำได้มากขึ้น สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน […]…