Daily Archives

05/01/2021

News

ชป.เดินหน้าพัฒนาแก้มลิงหนองฝายฯ จังหวัดมหาสารคาม หวังเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้น

05/01/2021

กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาขุดลอกแก้มลิงและขยายพื้นที่เก็บกักน้ำทั่วประเทศ สนองนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หวังเก็บกักน้ำได้มากขึ้น สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มอบนโยบายหลัก 7 ด้าน ในการแก้ปัญหาประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยจัดให้ปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องด่วนที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับประชาชน ด้วยการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพิ่มแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่คาดว่าจะสามารถสร้างเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุได้…