News

กรมป่าไม้นำคณะผู้บริหารบ.เอกชน ดูงาน”โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”

31/07/2020


นายชาตรี รักษาแผน ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารของ บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่เกิดจากความร่วมมือ 3 ประสาน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และชุมชนรอบพื้นที่ ร่วมกันฟื้นฟูป่าบนพื้นที่เขาพระยาเดินธง 5,971 ไร่ ภายใต้ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (ปี 2559-2563) เป็นผืนป่าแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการนำการปลูกป่า 4 รูปแบบมาใช้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยมี นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธง และ นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ในฐานะคณะทำงานยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกป่า ซึ่งทางบี.กริม เรียลเอสเตท จะนำรูปแบบการปลูกป่าที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กับแปลงปลูกป่าของบริษัทที่จังหวัดชลบุรี
ปัจจุบัน ผืนป่า 5,971 ไร่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง สามารถเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าแห่งอื่น เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังได้ส่งเสริมชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า รวมทั้งสนับสนุนชุมชนปลูกผักปลอดสาร ปล่อยปลาลงเขื่อนและแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้มีชุมชนแหล่งอาหารที่สะอาดและปลอดภัยอย่างยั่งยืน .

No Comments

    Leave a Reply