Daily Archives

02/07/2020

PR NEWS

อุตสาหกรรมอาหารตื่นตัวจัดการขยะอย่างยั่งยืน รับเทรนด์โลกเศรษฐกิจหมุนเวียน

02/07/2020

จากกระแสตื่นตัวต่อสถานการณ์วิกฤติขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลที่เป็นปัญหาระดับโลกที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ในขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยก็น่ากังวลไม่แพ้กัน […]…