News

ชป.แจงระบบนิเวศบึงวังน้ำเย็นเริ่มดีขึ้น หลังเร่งกำจัดวัชพืชสาเหตุทำน้ำเน่าเสีย

02/07/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีปัญหาน้ำในบึงวังน้ำเย็น บริเวณหน้าวัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เกิดการเน่าเสีย เพราะปริมาณน้ำน้อยและไม่ไหลเวียน นั้น


นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์น้อย กรมชลประทาน จึงได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2563 โดยจะจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และไม้ผลตามความจำเป็น ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ซึ่งในช่วงวันที่ 11-20 มิถุนายน 2563 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ได้บริหารจัดการน้ำ เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรไม้ผล (มะม่วง) ในเขตอำเภอสามโก้ และอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ทำให้มีน้ำไหลเวียนในคลองส่งน้ำ 1 ขวาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำนอนคลองสำหรับรักษาระบบนิเวศได้ดีขึ้น


ทั้งนี้ เมื่อภารกิจการให้ความช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรไม้ผล และสวนมะม่วงคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้ว สำนักงานชลประทานที่ 12 จึงได้ปรับลดปริมาณน้ำเข้าสู่คลองส่งน้ำ 1 ขวาตามความเหมาะสม ทำให้มีปริมาณน้ำของคลองส่งน้ำ 1 ขวาลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การไหลเวียนของน้ำมีอยู่เป็นบางช่วง โดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันของท้องน้ำ ประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่ ทำให้น้ำจากแปลงนาไหลลงคลองส่งน้ำ 1 ขวา อีกทั้งยังมีเศษซากวัชพืชต่างๆ ที่ทับถม จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำเน่าเสียบริเวณสะพานยางห้าร้อย กม.36+500 ของคลองส่งน้ำ 1 ขวา ที่มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำบริเวณบึงวังน้ำเย็นก่อนถึงวัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ได้ประสานไปยังศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักกลที่ 5 เพื่อดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณบึงสีบัวทอง บึงวังน้ำเย็น เพื่อลดผลกระทบของการทับถมของเศษชากวัชพืช ซึ่งเป็นแผนงานปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน เนื่องจากสภาพคลองส่งน้ำที่มีขนาดกว้าง ทำให้ต้องรอปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำ 1 ขวาเพิ่มขึ้น จึงจะนำโป๊ะเรือพร้อมเครื่องจักรเข้าเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้


ปัจจุบันสภาพน้ำบริเวณบึงสีบัวทองและบึงวังน้ำเย็น บริเวณสะพานยางห้าร้อย กม.36+500 มีสภาพน้ำที่ดีขึ้นแล้ว เหลือเพียงตะกอนดินและเศษซากวัชพืชบางส่วนที่ต้องเร่งกำจัดออกไป และบริเวณหน้าวัดวังน้ำเย็นก็มีสภาพน้ำที่ดีขึ้นเช่นกัน อีกทั้งยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำและรักษาระบบนิเวศด้วย

No Comments

    Leave a Reply