Daily Archives

18/07/2020

News

ชป.ลงพื้นที่ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำ

18/07/2020

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินก […]…