Daily Archives

16/07/2020

News

รองอธิบดีกรมชลประทาน การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จ.ภูเก็ต

16/07/2020

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้แทนกรมชลประทาน เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังห […]…