News

กรมชลประทาน ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการศึกษาโครงการฯ

16/07/2020

กรมชลประทาน ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการศึกษาโครงการฯ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน


นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าพบ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยอย่างบูรณาการและยั่งยืน ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต ทั้งในส่วนของรายละเอียดความเป็นมา สภาพปัญหาของพื้นที่ รวมถึงแนวทางการศึกษาทบทวนความเหมาะสม ที่จะสอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชน ให้แก่คณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 13 พื้นที่ ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อนำมาปรับใช้ในกระบวนการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยกรมชลประทาน จะมีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการต่อไป

 

No Comments

    Leave a Reply