Daily Archives

25/07/2020

News

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปตร.เชียรใหญ่) จ.นครศรีธรรมราช

25/07/2020

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2563) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ในฐานะประธานการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี พ.ศ.2564 นำคณะอนุกรรมการฯ ล […]…