Daily Archives

05/07/2020

News

ชป.เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหิน จ.กระบี่ เพื่อเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำให้ประชาชนในพื้นที่กว่า 20,000 คน

05/07/2020

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหิน ณ โครงการก่ […]…