News

ชป.เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหิน จ.กระบี่ เพื่อเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำให้ประชาชนในพื้นที่กว่า 20,000 คน

05/07/2020

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหิน ณ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหิน ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวักกระบี่ 

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ประชาชนใน 4 ตำบล (คลองหิน , คลองยา , บ้านกลาง , อ่าวลึกน้อย) ของอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งของทุกปี เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (PR) อ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ ตั้งแต่ปี 2560 และมีแผนดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการระบบส่งน้ำ ในปี 2564 บริเวณพื้นที่การเกษตรตำบลคลองหิน ด้านเหนืออ่างเก็บน้ำ และจะพิจารณาก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยการสูบน้ำ (PUMPING) และวิธีแรงโน้มถ่วง (GRAVITY) ต่อไป

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหิน มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร ยาว 600 เมตร สูง 14 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 13 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 15,000 ไร่ ในพื้นที่ตำบลคลองหิน ตำบลคลองยา ตำบลบ้านกลาง และตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และมีประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวกว่า 20,000 คน
ทั้งนี้ หากดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหินแล้วเสร็จ จะช่วยแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือการเกษตรในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองหินและบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply