News

รมว.กษ. นำทีมตรวจราชการพร้อมติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง

27/11/2019

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2562) เวลา 14.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจราชการ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมพบปะข้าราชการ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยล่วงหน้า และเมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถป้องกันภัยแล้งและเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน เกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างสูงสุด

โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ประมาณ 3.98 ล้านไร่ มีลักษะภูมิประเทศเป็นที่ดอนสลับที่ราบ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปี 1,727 ล้าน ลบ.ม. แต่สามารถเก็บกักน้ำได้เพียง 512 ล้าน ลบ.ม. หรือ 30% ของปริมาณน้ำท่าทั้งหมด โดยในลุ่มน้ำบางสะพาน มีน้ำท่าประมาณ 260 ลบ.ม. ซึ่งจะมีปริมาณน้ำมากในช่วงหน้าฝนถึง 90% แต่ในหน้าแล้งกลับมีน้ำเพียง 10% เท่านั้น จึงทำให้พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมาก แต่ไม่มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บน้ำปริมาณดังกล่าวไว้ได้ และในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา เกิดภาวะฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ส่งผลให้มีน้ำล้นคลองบางสะพานและไหลท่วมเข้าสร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่ของประชาชนเป็นจำนวนมาก

กรมชลประทานได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยต้นน้ำใช้การตัดยอดน้ำ กลางน้ำใช้การชะลอน้ำ และปลายน้ำใช้การระบายน้ำลงสู่ทะเล ซึ่งพื้นที่ต้นน้ำของคลองบางสะพานมีศักยภาพในการสร้างอ่างเก็บน้ำได้จำนวน 5 พื้นที่ กรมชลประทานได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำไปแล้วจำนวน 3 อ่างเก็บน้ำ แต่ยังมีปริมาณความจุร่วมเพียง 1.3 ล้าน ลบ.ม. จากปริมาณน้ำท่าทั้งหมด 260 ล้าน ลบ.ม. พร้อมทั้งขุดขยายคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ได้ถึง 1,025 ลบ.ม./วินาที

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นหนึ่งในโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความจุ 13 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน พร้อมกันนี้ทางกรมชลประทานมีแผนที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่าง ความจุ 17 ล้าน ลบ.ม. ในปี 2564-2569 และเมื่อโครงการแล้วเสร็จครบทั้ง 5 โครงการ จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นกว่า 30 ล้าน ลบ.ม. ช่วยให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค และเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้สามารถทำการเกษตรได้อีก 30,000 ไร่ ลดพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากพื้นที่น้ำท่วมได้ลงกว่า 90%

No Comments

    Leave a Reply