Daily Archives

26/11/2019

News

เกษตรกร มีเฮ ! รัฐแจกเพิ่มค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 500 กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี

26/11/2019

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจใน […]…