Daily Archives

15/01/2021

News

การเคหะแห่งชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มใหม่ หลังเศรษฐกิจหดตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

15/01/2021

การเคหะแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการภาครัฐ ได้จัดทําโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing For All) ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้ต้องมีการล็อกดาวน์ประเทศเพื่อจํากัดการติดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายสู่วงกว้าง ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในหลายจังหวัด มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีกําลังซื้อลดลง นายทวีพงษ์…