Daily Archives

15/01/2021

News

การเคหะแห่งชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มใหม่ หลังเศรษฐกิจหดตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

15/01/2021

การเคหะแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการภาครัฐ ได้จัดทําโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที […]…