News

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตาม 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

23/09/2020

 


วันนี้ (23 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโศกผึ้ง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ เทศบาลตำบลประทาย ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโศกผึ้ง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้บรรยายสรุป พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของโครงการ ตลอดจนพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ที่มาให้การต้อนรับ และมอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่ตัวแทนราษฎร

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโศกผึ้ง) ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตนไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร โดยทรงรับเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 แล้วเสร็จเมื่อปี 2559 สืบเนื่องจากอ่างเก็บน้ำบึงกระโตนประสบปัญหาปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้อย บางปีถึงกับแห้งขอด เนื่องจากมีความจุที่ระดับเก็บกักประมาณ 10.2 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เนื่องจากปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างฯ เฉลี่ย 6 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เต็มความจุ และระบบผันน้ำจากอ่างฯ โศกผึ้งมาเติมให้กับอ่างฯ บึงกระโดน มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะเติมให้กับอ่างฯ เนื่องจากไม่มีอาคารควบคุมและบังคับน้ำจากห้วยแอกและห้วยระหาน ให้ไหลมาลงอ่างเก็บน้ำโศกผึ้ง เข้าระบบผันน้ำมาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำบึงกะโดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“กรมชลประทานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการผันน้ำจากลำห้วยแอก บริเวณบ้านหัวสะพาน ถึงอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ระยะทางประมาณ 20.85 กิโลเมตร ก่อสร้างอาคารควบคุมและบังคับน้ำบริเวณลำห้วยระหาน ตัดกับคลองชักน้ำจากลำห้วยแอก อาคารรับน้ำเข้า-ออก ของอ่างเก็บน้ำโศกผึ้ง พร้อมขุดลอกปรับปรุงคลองชักน้ำที่มีอยู่เดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตนให้มีปริมาณน้ำต้นทุนอย่างพอเพียง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ไร่ (จากแนวคลองผันน้ำ) จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเมืองโดน ตำบลหนองค่าย และตำบลหนองพลวง 1,573 ครัวเรือน ถือว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้พี่น้องเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รองอธิบดี กล่าว

จากนั้น คณะองคมนตรี ได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านถั่วแปบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมอาคารประกอบ ซึ่งทั้ง 2 โครงการ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค และทำการเกษตร ในการนี้ คณะองคมนตรียังได้พบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ที่มาให้การต้อนรับ และมอบเมล็ดพันธุ์ให้ตัวแทนราษฎร พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และสภาพพื้นที่โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ องคมนตรี ได้แสดงความห่วงใยในการจัดสรรน้ำของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำของเคลื่อนลำตะคอง ที่จะต้องเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำแก่ราษฎรให้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมสั่งการให้กรมชลประทานดำเนินการสำรวจลำห้วยต่างๆเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้ได้อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ

No Comments

    Leave a Reply