News

สหกรณ์ออมทรัพย์เติบโต เปิดตึก สฌ.สอ. มุ่งสร้างระบบสวัสดิการที่ดีที่สุดสู่สมาชิก ยกระดับคุณค่าชีวิตของคนสหกรณ์ สะท้อนมีศักยภาพ-ความมั่นคง

14/02/2019

14 ก.พ.62 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) จัดพิธีเปิดอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย โดยมีหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานฝ่ายฆราวาส ณ อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประชาชน ระบบสหกรณ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างเช่น สหกรณ์ออมทรัพย์มีการขยายตัวในรูปแบบต่างๆ เพื่อดูแลสมาชิก ซึ่งดำเนินการโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก รวมทั้งมีการต่อยอดเกิดองค์กรคู่ขนานด้านการส่งเสริมสวัสดิการให้กับสังคม และมวลสมาชิก ซึ่งสอดรับกับนโยบายของมรัฐบาลที่เน้นสวัสดิการของสังคม ดังนั้น การก่อสร้างอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยขึ้น ถือเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงของขบวนการสหกรณ์ และสวัสดิการภาคประชาชน ได้รับการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตที่พึ่งมีสวัสดิการที่ดีต่อตัวเอง เป็นการปลูกฝังให้มีจิตสำนึก และมีอุดมการณ์ในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่ภาครัฐควรส่งเสริม และสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

ดร.ก๊ก ดอนสำราญ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย กล่าวว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการก่อตั้งจากความตระหนัก ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันยามเสียชีวิต โดยก่อตั้งเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยขึ้น เมื่อวันที่ 14 ก.พ.53 และต่อมาก่อตั้งเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย จำนวน 8 สมาคม ได้แก่ 1.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมออมทรัพย์ครูไทย 2.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 3.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ 4.สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 5.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 6.สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 7.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ และ8.สมาคมฌาปากิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 14 ก.พ.54

“ทั้งนี้ การจัดตั้งสมาคมดังกล่าว เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักด้านสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย และได้ทำการจดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีเป้าหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1,093 สหกรณ์ สมาชิก 3,215,811 คน ซึ่ง 8 ปีที่ผ่านมา ดำเนินการสงเคราะห์ศพไปแล้ว หลายหมื่นล้านบาท ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของระบบสหกรณ์ที่จะจัดสวัสดิการและประกันสินเชื่อ”

ดร.ก๊ก กล่าวอีกว่า จากการจัดสวัสดิการดังกล่าว ทำให้สมาคมจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานโดยมี 8 สมาคมเป็นเจ้าของอาคารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่พร้อมจะเดินไปพร้อมกันเพื่อสร้างความมั่นคงของขบวนการสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย โดยค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารหลังนี้หักจากยอดอัตราผู้เสียชีวิตในอัตรา 4 เปอร์เซ็น ของแต่ละสมาคม ซึ่งเป็นสัดส่วนตามกำลังของแต่ละสมาคมในการร่วมจัดสร้างตึก ดังนั้น อาคารหลังนี้จึงประกอบไปด้วย 8 สมาคม เป็นสัญลักษณ์ของสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งเป็นความมั่งคงของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคตให้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลสารสนเทศ สร้างโปรแกรมต้นแบบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ และเป็นศูนย์ประสานงานของทั้ง 8 สมาคม รวมถึงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทย จัดตั้งเป็นสมาพันสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเป็นระบบสวัสดิการที่ดีที่สุดของสมาชิกและครอบครัว ของทั้ง 8 สมาคม มีต้นแบบการบริหารองค์กร การดำเนินงานและเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับการฌาปนกิจและรองรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จากทุกกลุ่มวิชาชีพ จำนวนมากกว่า 3 ล้านคน ทั่วประเทศ

No Comments

    Leave a Reply