News

ชป.แจงถนนปรัปรุงภูมิทัศน์ทรุดเหตุน้ำจากเขาไหลบ่าลงกัดเซาะโครงสร้าง ยันการก่อสร้างตามมาตรฐาน

24/09/2020

กรมชขลประทาน ชี้แจงกรณีการทรุดตัวของถนนปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้น

นายยุทธนา มหานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 ชี้แจงกรณีนี้ว่า กรมชลประทาน ได้จ้างก่อสร้างถนนภายในบริเวณงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ผิวทาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร ความยาว 485 เมตร ดำเนินการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ ตามสัญญาเลขที่ สจ.02/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2562 โดยการดำเนินก่อสร้างเป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้างทุกขั้นตอน

แต่เนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ในพื้นที่เขตอำเภอท่าปลา ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน ซินลากู และพายุฮีโกส มีฝนตกหนักในพื้นที่มีปริมาณน้ำมากทำให้น้ำจากภูเขาไหลบ่าลงมาผ่านถนนบริเวณงานปรับปรุงภูมิทัศน์ เกิดการกัดเซาะบริเวณลาดด้านข้างถนน จนทำให้ถนนเกิดการทรุดตัวได้รับความเสียหายความยาวประมาณ 200 เมตร ซึ่งสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 และได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วนแล้ว เพื่อให้ถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ได้อยู่ในส่วนของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีขอให้ประชาชนมั่นใจว่ามีความมั่นคงแข็งแรงดี

No Comments

    Leave a Reply