News

ชป.ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่จังหวัด (จ.เพชรบุรี)

23/09/2020

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ตลอดจนผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่จังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี)

โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะทำงานการดำเนินงานตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่จังหวัด เป็นประธานการในการประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีว่า ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันประมาณ 264 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างรวมกัน ในส่วนของสถานการณ์น้ำท่าบริเวณห้วยแม่ประจันต์ และแม่น้ำเพชรบุรี ยังคงมีปริมาณน้ำน้อย

สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2563/2564 มีแผนการเพาะปลูกทั้งสิ้น 158,320 ไร่ แบ่งออกเป็นในเขตพื้นที่ชลประทาน 129,670 ไร่ และนอกเขตพื้นที่ชลประทาน 28,650 ไร่ ปัจจุบันทำการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 44,782 ไร่

 

ในส่วนของผลการดำเนินงานภายใต้โครงการตามนโยบายสำคัญ (Agenda) ด้นการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่ชลประทาน ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงงานชลประทาน จำนวน 35 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานร้อยละ 12 ของแผนงาน และโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 96 แห่ง มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 192 ไร่ และมีประชาชนผู้ได้รับประโยชน์กว่า 90 ราย ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ

กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนบริหารจัดการน้ำภายใต้ภาวะเกณฑ์น้ำน้อย เน้นส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นหลัก พร้อมบริหารจัดการน้ำท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้เน้นย้ำให้สำนักงานชลประทานทั้ง 17 แห่งทั่วประเทศ บริหารจัดการน้ำด้วยความปราณีตและประหยัด พร้อมปรับเกณฑ์การระบายน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการวางแผนป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อน อาคารชลประทาน เครื่องจักร เครื่องมือ และทางระบายน้ำ รวมทั้งกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วนกรมชลประทาน โทร. 1460 หรือติดตามสถานการณ์น้ำได้ทาง http://water.rid.go.th/ และ www.rid.go.th

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรงเกษตรและสหกรณ์ ได้แนะนำให้ทุกภาคส่วนร่วมประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาในด้านต่างๆ เพื่อให้ภาคประชาชนหันมาหาทางออกร่วมกันเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่น และจะนำปัญหาต่างๆ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบและพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือต่อไป

No Comments

    Leave a Reply