News

อธิบดีกรมชล ลงพื้นที่เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำ จ.เพชรบุรี

18/09/2021

บ่ายวันนี้ (18 กันยายน 2564) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณแนวคลองระบายน้ำ D9 ประตูระบายน้ำกระจิว และเขื่อนเพชร ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ปัจจุบันเขื่อนเพชรสามารถควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี ประมาณ 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ ที่อำเภอเมือง ซึ่งน้ำส่วนที่เหลือจะถูกผันน้ำ เข้าระบบส่งน้ำและระบบระบายนำ้ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประมาณ 170 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยสามารถตัดยอดน้ำออกคลองระบายน้ำ D9 ประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อไม่ให้น้ำเข้าท่วมอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอใกล้เคียง ทั้งนี้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยใช้อาคารชลประทานและระบบชลประทาน บริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรี สามารถระบายน้ำในสภาวะปกติ 320 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และสามารถเพิ่มการระบายน้ำได้ 24 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในสภาวะเกิดอุทกภัย รวมแล้ว 344 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทานได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามการรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือเข้ามาเสริมให้พร้อมอย่างทันท่วงที ในส่วนของการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆ ทั้งที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง จะต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลาก รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการเตรียมการ การเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเผชิญเหตุ

No Comments

    Leave a Reply