News

จัดงานวันออมแห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

15/09/2020

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสค.) บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดงานวันออมแห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัด และการออม ว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องขาดมิได้ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออมในภาคประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้กับขบวนการสหกรณ์ ซึ่งต้องดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 8,000 แห่ง สมาชิกรวมกว่า 12 ล้านคน และทุนดำเนินงานรวมกว่า 3 ล้านล้านบาท

ตามที่รัฐบาลได้จัดระบบช่องทางการออมของประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือทางการเงินซึ่งจะส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการออม รองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและลดต้นทุน ตลอดจนการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคง เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยินดีให้การสนับสนุนในการพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้มีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน และเป็นสหกรณ์ระดับสากล
“การที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ และบริษัทสหประกันชีวิตฯ ร่วมกันรณรงค์ให้สหกรณ์ทั้งประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม และจัดงานวันออมแห่งชาติในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้ จะอำนวยประโยชน์แก่ประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปรู้จักวันออมแห่งชาตินั้น เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมวันออมแห่งชาติที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อจะได้นำความรู้ หลักคิด และแนวทางไปประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ต่อประเทศชาติและตนเอง” นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ด้าน พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานฯ ชสอ. กล่าวว่า วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของขบวนการสหกรณ์ในการรณรงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการประหยัดและการออม ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และขบวนการสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การออมในปี 2562 ภาคสหกรณ์ไทยมีเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนสมาชิกสหกรณ์กว่า 11.12 ล้านคน เงินออมกว่า 2.44 ล้านล้านบาท และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกกว่า 207,000 บาท ทิศทางแนวโน้มเงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2563 ยังคงเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับประมาณการเศรษฐกิจไทยของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จากข้อมูลดังกล่าว ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงได้ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รณรงค์กิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมส่งเสริมการออม โดยรณรงค์ให้สหกรณ์ทั่วประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเพื่อให้สมาชิกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมทรัพย์ โดยตั้งเป้าจะมีเงินออมในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น 50,000 ล้านบาท
สำหรับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เพิ่มช่องทางการออมให้กับสหกรณ์ ด้วยการเปิดจำหน่ายเงินฝากประจำ รุ่น “วันออมแห่งชาติ” ระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.4% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 13 พฤศจิกายน 2563 การคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 โดยจะได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงพิธีเปิดงานสัมมนาวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2563
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล FSCT Savings Run ครั้งที่ 1 ณ บริเวณลานทะเลสาบเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งเป็น – ประเภทเดิน ระยะทาง 3 กิโลเมตร – ประเภทวิ่ง ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย–หญิง 3 รุ่น มีรางวัลมอบให้แต่ละรุ่น พร้อมถ้วยรางวัล และกระปุกออมทรัพย์ โดยผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเสื้อและเหรียญวันออมแห่งชาติ
“รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมเดิน – วิ่งฯ จะมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมสัมมนาวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รับฟังบรรยายในหัวข้อ “ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ทางรอดหลังวิกฤตโควิด–19” โดยคุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ เจ้าของแบรนด์ศิริวัฒน์แซนด์วิช อดีตนักธุรกิจพันล้านและพลิกฟื้นจากวิกฤติต้มยำกุ้ง และ ทอล์คโชว์ “คุณค่าของการออม ทางรอดหลังวิกฤตโควิด–19” โดย ดร.อภิชาติ ดำดี นักพูดระดับชาติ ทายาทสหกรณ์ขบวนการสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันรณรงค์การออม และเข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสังคม” พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานฯ ชสอ. กล่าว
ขณะที่นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสหกรณ์ 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริการ สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์นิคม รวมทั้งสิ้นกว่า 8,000 สหกรณ์ สมาชิกกว่า 12 ล้านคน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการออมโดยตรง อย่างไรก็ตามสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ อีกทั้ง 5 ประเภท ก็ได้ดำเนินการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกเช่นเดียวกัน แม้จะมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของสหกรณ์ที่แตกต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรนำของขบวนการสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไปสู่ความเข้มแข็ง โดยร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของขบวนการสหกรณ์

“ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ท่านสื่อมวลชนจะได้เห็นการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดทำกิจกรรมการออมของประเทศไทยในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นฐานการออมที่สำคัญอีกฐานหนึ่งด้านการเงินของประเทศไทย นอกเหนือจากแหล่งเงินออมอื่น ๆ เช่น ธนาคาร กองทุนการออมต่าง ๆ ฯลฯ ทำให้การเงินของประเทศไทยมีความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืน ขบวนการสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมกันทำข่าว เพื่อนำเสนอต่อสาธารณะชน เพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยได้ภูมิใจ และให้ความตระหนัก ความสำคัญของการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของขบวนการสหกรณ์ เพื่อให้สถานะด้านการออมของประเทศ เป็นฐานในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศต่อไป”นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าว

 

No Comments

    Leave a Reply