News

“กรมชลประทาน” นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

15/09/2020

“กรมชลประทาน” นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำงาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายธนพล สงวนตระกูล​ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 นาย​ชัยประเสริฐ​ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง คณะผู้ศึกษาและสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามงานศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำงาว พร้อมทั้งพาสื่อมวลชนชมฝายห้วยแม่หยวก และพบราษฎรหมู่ 4 และหมู่ 9 ตำบลบ้านร้อง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการ จากนั้นจึงเดินทางไปตรวจติดตามความก้าวหน้าของอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 โดยมีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอ่างแม่อ้อนมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนคติต่อกรมชลประทานเรื่องการสร้างอ่างให้กับราษฎรตำบลบ้านร้อง

สถานภาพในการศึกษาอ่างเก็บน้ำน้ำงาวได้ดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งที่ตั้งโครงการ และกำหนดรายละเอียดของโครงการ รวมถึงอยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าศึกษาในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาว ฝั่งซ้าย และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง ซึ่งคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จ เมษายน ปี 2564

อย่างไรก็ตามหากโครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของทุกฝ่ายคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2566 และจะสร้างผลประโยชน์ให้พื้นที่อำเภองาว ในด้านการเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้เพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมในฤดูแล้ง และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชน ตลอดจนสัตว์เลี้ยงในฤดูแล้ง ทั้งยังบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการ

No Comments

    Leave a Reply