News

ชป.ร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ลำน้ำคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

14/12/2020

กรมชลประทาน วางแผนบริหารจัดการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลำน้ำคลองขลุง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำจังหวัดกำแพงเพชรอย่างยั่งยืน

วันนี้(14ธ.ค.63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่4 นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานและผู้แทนจากพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ในการพัฒนาและอนุรักษ์ลำน้ำคลองขลุงในเขตพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอคลองขลุง อำเภอคลองลาน ละอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพง โดยมี นายอนันต์ ผลอำนวย ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ดร.ทวีศักดิ์ ธนโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร มีโครงการชลประทานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานรวมทั้งสิ้น 256 โครงการ มีปริมาณความจุรวมกันประมาณ 152.30 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับผลประโยชน์รวม 2,656,339 ไร่ กรมชลประทาน มีแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองขลุง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ตามแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ในทั้งหมด 6 ด้าน บริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีแผนดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำคลองขลุง จ.กำแพงเพชร ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567)

เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกให้กับเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่จัดสรรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและพื้นที่ข้างเคียง รวมเนื้อที่ประมาณ 22,000 ไร่  ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดิน แบบ Zone Type ความจุ8.55 ล้าน ลบม. พร้อมท่อส่งน้ำและอาคารระบายน้ำล้น อัตราการระบายสูงสุด 256 ลบ.ม./วินาที โดยคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายสามารถระบายน้ำลงเหนือฝายทดน้ำคลองลานตอนล่างได้อีกส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเป็นแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรหมู่ที่ 1,3,4,7,12 ตำบลคลองลานพัฒนา และหมู่ที่ 1,9 ตำบลปางตาไว อำเภอคลองลาน และ อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ประมาณ 14,750 ไร่ และพื้นที่บางส่วนในเขตโครงการได้อีกประมาณ 3,322 ไร่

นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดินแบบ Modified Zone Type ขนาดความจุประมาณ 11,470,000 ลบ.ม.  ทำหน้าที่ส่งน้ำให้กับพื้นที่ด้านซ้ายของคลองลาน หากโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถเป็นแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรหมู่ที่ 1,16,17,18 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน และพื้นที่ใกล้เคียง รวมพื้นที่รับประโยชน์ได้ประมาณ 10,000 ไร่

No Comments

    Leave a Reply